Obsługiwane przez Tłumacz Google

Pamiętaj, że włączyliśmy funkcję Tłumacz Google dla Twojego kraju.

Jest to tłumaczenie maszynowe i może nie być idealne we wszystkich przypadkach.

Możesz wyłączyć tę opcję w dowolnym momencie i powrócić do oryginalnego języka angielskiego, wybierając opcję „Angielski” u góry rozwijanego menu.

Warunki handlowe firmy Voltech

410-011 wydanie 3

1.FORMOWANIE UMÓW

1.1 Uważa się, że wszystkie umowy zawarte przez VOLTECH INSTRUMENTS LIMITED (zwaną dalej „Spółką”) na sprzedaż jej produktów (zwanych dalej „Produktami”) zawierają niniejsze warunki. Żadne zmiany ani dodatki do niniejszych warunków nie stanowią części jakiejkolwiek umowy, chyba że zostały dokonane lub wyraźnie zaakceptowane przez Spółkę na piśmie w potwierdzeniu zamówienia przez Spółkę dla Klienta.

1.2 Każda umowa między Klientem a Firmą obejmuje niniejsze warunki i potwierdzenie zamówienia przez Firmę. W przypadku sprzeczności między niniejszymi warunkami a warunkami zawartymi w potwierdzeniu zamówienia przez Firmę, pierwszeństwo ma potwierdzenie zamówienia przez Firmę.

1.3 Niniejsze warunki mają pierwszeństwo i zastępują wszelkie inne warunki zawarte w jakimkolwiek dokumencie lub innej komunikacji wykorzystywanej przez Klienta przy zawieraniu umowy ze Spółką lub które są dorozumiane w handlu, zwyczaju, praktyce lub toku postępowania.

1.4 Żadna umowa nie wejdzie w życie, dopóki zamówienie Klienta nie zostanie zaakceptowane na piśmie przez Spółkę.


2. CENY

2.1 Wycena sprzedaży Produktów złożona przez Spółkę nie stanowi oferty. Oferta cenowa jest ważna tylko przez 30 dni od daty wystawienia.
2.2 O ile Firma wyraźnie nie określiła inaczej na piśmie, zamówienia są przyjmowane na podstawie podanej ceny bez podatku od wartości dodanej, specjalnych materiałów opakowaniowych, opłat przewoźnika lub ceł.


3.PŁATNOŚĆ

3.1 O ile Firma nie określiła inaczej na piśmie, płatność jest należna od Klienta z góry po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia przez Firmę.

3.2 Jeżeli uzgodniono, że płatność ma być dokonana w formie akredytywy, zostanie ona ustalona przez Klienta niezwłocznie po otrzymaniu przez Spółkę akceptacji zamówienia Klienta. W potwierdzeniu zamówienia Spółka określa warunki, na jakich jest gotowa przyjąć akredytywę.

3.3 Jeżeli Klient nie dokona pełnej płatności zgodnie z ust. 3.1. niniejszego Warunku, wówczas (bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw Firmy) Klient, bez potrzeby powiadamiania przez Firmę, będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Firmy odsetek od niezapłaconej w danym momencie kwoty w wysokości czterech na centów rocznie powyżej stopy bazowej stosowanej okresowo przez Lloyds TSB Bank Plc, obliczanej od daty należnej płatności do daty faktycznej płatności, niezależnie od tego, czy przed wydaniem orzeczenia, czy po nim oraz:

3.3.1 Firma ma prawo zawiesić wszystkie lub jakiekolwiek inne dostawy, które mają być zrealizowane w ramach tej lub jakiejkolwiek innej umowy z Klientem, Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE w żadnym wypadku Klient nie zostanie zwolniony ze swoich zobowiązań wobec Firmy wynikających z tego lub jakakolwiek inna umowa; Lub

3.3.2 w miejsce zawieszenia zgodnie z podpunktem 3.3.1. powyżej, Firma będzie uprawniona do rozwiązania odpowiedniej umowy i/lub każdej innej umowy z Klientem zgodnie z Warunkiem 11 poniżej oraz do żądania odszkodowania od Klienta.

3.4 Jeżeli opakowanie transportowe lub inne opłaty są określone oddzielnie od ceny, będą one jednak płatne przez Klienta w tym samym czasie, jakby stanowiły część ceny i będą traktowane jako takie.

3.5 Termin płatności jest istotą niniejszych warunków.

3.6 Klient zapłaci wszystkie kwoty należne zgodnie z umową w całości, bez żadnych potrąceń, potrąceń, uznań lub potrąceń, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo.

3.7 Zwroty są w gestii kierownictwa


4 WYSYŁKA I DOSTAWA

4.1 O ile w potwierdzeniu zamówienia Spółki nie określono inaczej, dostawa Produktów będzie miała miejsce w siedzibie Klienta. Dostawa zostanie zakończona z chwilą przybycia Produktów na miejsce dostawy.

4.2 Chociaż Firma dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby dotrzymać podanego terminu dostawy, terminy te mają jedynie charakter szacunkowy lub stanowią deklarację oczekiwań. W związku z tym Klient przyjmuje dostawę Produktów w momencie składania oferty, a czas dostawy nie jest istotą umowy.

4.3 Ryzyko związane ze sprzedanymi Produktami przechodzi na Klienta z chwilą dostawy.

4.4 W przypadkach, w których Firma wyraźnie zgadza się na zawarcie umowy przewozu i/lub organizuje ubezpieczenie Produktów podczas transportu, uważa się, że Firma działa wyłącznie jako agent Klienta i podsekcje 2 i 3 Sekcji 32 ustawy o sprzedaży towarów z 1979 r. nie ma zastosowania.

4.5 Klient zobowiązuje się do sprawdzenia Produktów przy najbliższej okazji po dostawie, aw każdym razie w ciągu czterdziestu ośmiu godzin od dostawy. Wszelkie roszczenia z tytułu braków w dostawie Produktów lub reklamacje niezgodności Produktów z zamówieniem potwierdzonym przez Spółkę należy zgłaszać na piśmie w ciągu trzech dni od daty dostawy. Niezgłoszenie takiego roszczenia w takim terminie będzie oznaczać bezwarunkową akceptację Produktów i zrzeczenie się przez Klienta wszelkich roszczeń związanych z niedostarczeniem Produktów lub dostarczeniem niewłaściwych Produktów lub błędem na fakturze Firmy, zależnie od przypadku.

4.6 Jeżeli Klient nie przyjmie dostawy Produktów w ciągu 5 dni roboczych od powiadomienia Klienta przez Spółkę o gotowości Produktów, wówczas dostawa Produktów zostanie uznana za zakończoną o godzinie 9:00 piątego dnia roboczego po takim powiadomieniu, a Spółka będzie przechowywać Produkty i obciąży Klienta wszystkimi związanymi z tym kosztami i wydatkami (w tym ubezpieczeniem). Jeżeli dostawa nie nastąpi w ciągu 15 dni roboczych od powiadomienia, Spółka ma prawo do odsprzedaży Produktów.

4.7 Spółka może dostarczać Produkty partiami. Każda rata stanowi odrębną umowę. Opóźnienie w dostawie lub wada jednej partii nie uprawnia Klienta do anulowania kolejnej partii.

4.8 Firma rozpatrzy prośby o anulowanie zamówienia otrzymane od Klienta przed wysyłką jakichkolwiek Produktów, ale każde takie anulowanie będzie zależało od uznania Firmy.


5. WŁASNOŚĆ

5.1 Niezależnie od dostawy Produktów (lub jakichkolwiek dokumentów przedstawiających Produkty) własność Produktów pozostaje w Spółce, dopóki Klient nie zapłaci Spółce w całości za Produkty lub wszelkie inne kwoty należne Spółce, a Klient będzie posiadał takie produkty jak bailee.

5.2 Klient (o ile Firma nie uzgodniła inaczej na piśmie) zapewni, że wszystkie Produkty, które są w posiadaniu lub pod kontrolą Klienta oraz mienie, które pozostaje w Firmie, są oznakowane lub w inny sposób oznaczone, aby można je było łatwo zidentyfikować.

5.3 Tak długo, jak własność Produktów pozostaje przy Spółce, Spółka ma prawo, bez uszczerbku dla zobowiązania Klienta do zakupu Produktów, do ponownego posiadania Produktów i w tym celu udania się do wszelkich pomieszczeń zajmowanych przez Nabywcę .

5.4 Firma może wszcząć postępowanie dotyczące ceny Produktów, mimo że własność Produktów mogła nie zostać przeniesiona na Klienta.

5.5 Klient zobowiązuje się do pełnego ubezpieczenia Produktów od wszelkiego ryzyka normalnie ubezpieczonego przez rozważną osobę prowadzącą podobną działalność jak Klient przez cały okres między przeniesieniem ryzyka na Klienta a mieniem, które przestaje pozostać w Spółce.


6. OPISY SPECYFIKACJI

Wszystkie próbki, rysunki, specyfikacje i opisy Produktów, gdziekolwiek się znajdują, są jedynie przybliżone i mają służyć jedynie jako wskazówka, w związku z czym Firma nie ponosi odpowiedzialności za ich dokładność.


7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

7.1 Wszelkie prawa autorskie i prawa własności intelektualnej jakiegokolwiek rodzaju do całości lub części Produktów pozostają własnością Firmy.


7.2 Klient nie może:-

7.2.1 kopiować lub duplikować całości lub dowolnej części oprogramowania lub projektów elektrycznych zawartych w Produktach (zwanych dalej odpowiednio „Oprogramowaniem” i „Projektami”);

7.2.2 zmieniać, modyfikować, dezasemblować lub dekompilować całości lub dowolnej części Oprogramowania;

7.2.3 zmieniać lub modyfikować Projekty.


8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OGÓLNA

8.1 Z zastrzeżeniem pozostałej części niniejszego punktu 8, Firma niniejszym gwarantuje, że:8.1.1 Firma ma prawo do sprzedaży Produktów;

8.1.2 w momencie sprzedaży Produkty są wolne od wszelkich opłat lub obciążeń, a Klient ma prawo do spokojnego posiadania Produktów;

8.1.3 dostarczone Produkty są wolne od istotnych wad wykonania i/lub materiałów w momencie przejścia ryzyka na Klienta oraz że przez okres jednego roku od tego momentu Firma naprawi lub wymieni każdy Produkt, który nie spełnia z niniejszą gwarancją ZAWSZE POD WARUNKIEM, ŻE odpowiedzialność Firmy z tytułu niniejszej gwarancji ogranicza się do naprawy lub wymiany wadliwych Produktów i jest uzależniona od tego, czy Klient:-

8.1.3.1 niezwłoczne powiadomienie Spółki o wszelkich takich istotnych wadach, aw każdym razie w takim okresie jednego roku;

8.1.3.2 zwrócenie Firmie produktów, których dotyczy problem, odpowiednio i odpowiednio zapakowanych, opłaconych frachtem lub pocztą, w ciągu czternastu dni od takiego powiadomienia;

8.1.3.3 upewnienie się, że Produkty nie były w jakikolwiek sposób modyfikowane, naprawiane, modyfikowane lub zmieniane; I

8.1.3.4 zapewnienie, że Produkty są chronione przed uszkodzeniem lub w inny sposób należycie pielęgnowane i są przechowywane w posiadaniu Nabywcy.

8.2 Gwarancje zawarte w punkcie 8.1. niniejszego Warunku zastępują i uznaje się, że wykluczają wszelkie inne gwarancje i warunki, wyraźne lub dorozumiane, wynikające z prawa zwyczajowego lub w inny sposób.

8.3 Żadne z postanowień niniejszych warunków nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności Spółki za (a) śmierć lub obrażenia ciała wynikające z zaniedbania Spółki (b) oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd (c) naruszenie warunków dorozumianych w sekcji 12 Sprzedaż towarów Ustawa z 1979 r. lub (d) wadliwe produkty zgodnie z Ustawą o ochronie konsumentów z 1987 r.

8.4 Z zastrzeżeniem punktu 8.3:

8.4.1 Firma nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktów w zakresie, w jakim jest to spowodowane okolicznościami pozostającymi poza jej kontrolą (w tym bez uszczerbku dla ogólności powyższej wojny, strajku, lokautu, okupacji , spór handlowy, powódź, wypadek w zakładzie lub maszynie lub brak jakichkolwiek zasobów lub siły roboczej) („Siła wyższa”) lub niedostarczenie przez klienta odpowiednich instrukcji dostawy. W przypadku Siły Wyższej Spółka ma prawo anulować lub odstąpić od umowy bez jakiejkolwiek odpowiedzialności za straty lub szkody z niej wynikające;

8.4.2 nieprzestrzeganie przez Spółkę określonego terminu dostawy nie stanowi naruszenia umowy, a Klient nie jest uprawniony do traktowania umowy jako odrzuconej ani do odstąpienia od niej lub jakiejkolwiek powiązanej umowy w całości lub w części lub żądać odszkodowania za taką awarię lub za jakiekolwiek straty lub szkody z niej wynikające;

8.4.3 Firma nie ponosi odpowiedzialności za niezdatność któregokolwiek z dostarczonych Produktów do określonego celu, do którego są wymagane;

8.4.4 Firma w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta, czy to kontraktowej, deliktowej, naruszenia obowiązków ustawowych lub w inny sposób, za utratę zysków lub jakiekolwiek straty pośrednie lub wtórne wynikające z niniejszej umowy lub w związku z nią;

8.4.5 całkowita odpowiedzialność Firmy wobec Klienta w odniesieniu do wszelkich innych strat wynikających z umowy lub w związku z umową, czy to kontraktowej, deliktowej, naruszenia obowiązku ustawowego lub w inny sposób, w żadnym wypadku nie przekroczy umownej ceny Produktów; I

8.4.6 Klient nie będzie polegał na żadnym oświadczeniu, obietnicy ani oświadczeniu dotyczącym jakichkolwiek dostarczonych Produktów, chyba że zostało to złożone przez Spółkę na piśmie.

8.5 Cena, po której Firma zgadza się dostarczyć Produkty Klientowi, opiera się na:-

8.5.1 udzielonych i zaakceptowanych gwarancji; I

8.5.2 nałożone rozszerzenia i ograniczenia odpowiedzialności.


9. PRZYDZIAŁ

Klient nie może scedować, przenieść, obciążyć ani rozporządzać żadnymi swoimi prawami wynikającymi z jakiejkolwiek umowy zakupu Produktów w całości lub w części bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki.


10.EKSPORT

10.1 Niniejsze warunki mają zastosowanie do całej sprzedaży eksportowej, z wyjątkiem zmian w potwierdzeniu zamówienia Klienta przez Firmę.

10.2 Niniejszym wyraźnie uzgadnia się, że Jednolita ustawa o sprzedaży międzynarodowej nie ma zastosowania do umowy.

10.3 W przypadku gdy Produkty mają być dostarczone poza Wielką Brytanię:-

10.3.1 płatność zostanie dokonana w sposób określony w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Spółkę do Klienta;

10.3.2 dostawa Produktów nastąpi na warunkach określonych w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Spółkę do Klienta;

10.3.3 Klient zwróci Firmie wszelkie koszty frachtu i ubezpieczenia oraz inne opłaty w zakresie, w jakim wszelkie takie koszty poniesione przez Firmę nie są wliczone w cenę Produktów.

10.4 Klient musi uzyskać wszystkie niezbędne zezwolenia na wywóz lub przywóz zezwoleń na kontrolę wymiany oraz wszelkie inne zezwolenia rządów i władz krajowych i regionalnych wymagane do umożliwienia wykonania umowy zarówno przez Spółkę, jak i Klienta, tak szybko, jak to praktycznie możliwe, a w żadnym przypadku nie później niż wymagane, aby umożliwić Spółce dostarczenie Produktów w najwcześniejszym terminie, w którym dostawa Produktów może zostać zrealizowana.


11. NIEWYPŁACALNOŚĆ I NARUSZENIE UMOWY

11.1 W przypadku, gdy:-

11.1.1 Klient dopuści się jakiegokolwiek naruszenia umowy i nie naprawi takiego naruszenia (jeśli jest to możliwe do naprawienia) w ciągu siedmiu dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia od Firmy żądającego takiego naprawienia; Lub

11.1.2 jakikolwiek niepokój lub egzekucja zostanie nałożona na jakiekolwiek towary lub własność Klienta, lub

11.1.3 Klient zawiesza lub grozi zawieszeniem spłaty swoich długów albo jest, przyznaje się lub uznaje się, że nie jest w stanie spłacić swoich wymagalnych długów w rozumieniu sekcji 123 lub 268 Ustawy o niewypłacalności z 1986 r. (zgodnie z art. właściwe) lub

11.1.3 Klient rozpocznie negocjacje dotyczące jakiegokolwiek układu ze swoimi wierzycielami lub na ich rzecz lub dokona jakiegokolwiek aktu upadłości lub niewypłacalności lub będąc spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, zostanie złożony wniosek lub postanowienie o wyznaczeniu zarządcy, syndyka, syndyka lub analogiczne powołanie, w odniesieniu do całości lub części mienia lub aktywów przedsiębiorstwa; Lub

11.1.4 wydane zostanie jakiekolwiek postanowienie, zostanie podjęta uchwała, złożony zostanie wniosek lub podjęte zostanie analogiczne postępowanie w celu likwidacji Klienta (z wyjątkiem celów odbudowy lub połączenia bez niewypłacalności i uprzednio zatwierdzonego na piśmie przez Spółkę ) wówczas i w każdym takim przypadku Firma będzie uprawniona, bez uszczerbku dla swoich innych praw wynikających z niniejszej Umowy, do natychmiastowego zawieszenia wszelkich dalszych dostaw w ramach dowolnej umowy do czasu naprawienia zwłoki lub do rozwiązania zleceniobiorcy wszelkich innych umów między Klientem a Spółką lub jakiejkolwiek niezrealizowanej części lub ich części lub według uznania Spółki do dokonywania dostaw częściowych. Niezależnie od takiego rozwiązania, Klient zapłaci Spółce za wszystkie wykonane prace, użyte materiały i Produkty dostarczone do daty rozwiązania włącznie, a wszystkie zaległe kwoty staną się natychmiast wymagalne.

11.2 Klient niezwłocznie powiadomi Spółkę, jeśli wystąpi którekolwiek ze zdarzeń określonych w punkcie 11.1 powyżej lub jeśli Klient ma uzasadnione przekonanie, że takie zdarzenie ma się wydarzyć.

12.ROZDZIELENIE

Jeśli w dowolnym momencie jedno lub więcej postanowień niniejszych warunków stanie się nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne pod jakimkolwiek względem w ramach jakiegokolwiek prawa, ważność i wykonalność pozostałych postanowień niniejszych warunków w żaden sposób nie zostanie naruszona ani osłabiona. Jeśli jakiekolwiek nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne postanowienie byłoby ważne, wykonalne i zgodne z prawem, gdyby jakaś jego część została usunięta, postanowienie to będzie miało zastosowanie z minimalną modyfikacją niezbędną do tego, aby stało się ważne i wykonalne z prawnego punktu widzenia.


13.NAGŁÓWKI

Nagłówki użyte w niniejszych warunkach służą wyłącznie wygodzie i nie mają wpływu na ich konstrukcję.


14.PRAWO

14.1 Niniejsze warunki i każda umowa zawarta na ich podstawie podlegają pod każdym względem i zgodnie z prawem Anglii i Walii.

14.2 Z zastrzeżeniem klauzuli 14.3, strony poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii i zgadzają się, że w odniesieniu do postępowania w Anglii i Walii oraz w dowolnej innej jurysdykcji, proces może być doręczany każdej ze stron w ich siedzibie.

14.3 Żadne z postanowień niniejszego punktu 14 nie ogranicza prawa Spółki do wszczęcia postępowania przeciwko Klientowi w jakimkolwiek innym sądzie właściwej jurysdykcji, ani też wszczęcie postępowania w jednej lub kilku jurysdykcjach nie wyklucza wszczęcia postępowania w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, niezależnie od tego, czy jednocześnie lub nie, w zakresie dozwolonym przez prawo takiej innej jurysdykcji.