Obsługiwane przez Tłumacz Google

Pamiętaj, że włączyliśmy funkcję Tłumacz Google dla Twojego kraju.

Jest to tłumaczenie maszynowe i może nie być idealne we wszystkich przypadkach.

Możesz wyłączyć tę opcję w dowolnym momencie i powrócić do oryginalnego języka angielskiego, wybierając opcję „Angielski” u góry rozwijanego menu.

Witryna Voltech — Warunki użytkowania

410-015 wydanie 1

Poniższe warunki określają warunki korzystania z tej witryny. Korzystanie z tej witryny jest potwierdzeniem, że akceptujesz te warunki („Warunki”).

1 Korzystanie z Witryny.
Voltech Instruments, Ltd.. („Voltech”) upoważnia użytkownika do przeglądania i pobierania materiałów z tej witryny internetowej („Witryna”) wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku, pod warunkiem zachowania wszystkich informacji o prawach autorskich i innych informacji o prawach własności zawartych w oryginalne materiały na wszelkich kopiach materiałów. Nie możesz modyfikować materiałów w tej Witrynie w jakikolwiek sposób ani reprodukować lub publicznie wyświetlać, wykonywać lub dystrybuować lub w inny sposób wykorzystywać ich do jakichkolwiek celów publicznych lub komercyjnych. Dla celów niniejszych Warunków jakiekolwiek użycie tych materiałów w jakiejkolwiek innej witrynie internetowej lub w sieciowym środowisku komputerowym w jakimkolwiek celu jest zabronione. Materiały dostępne za pośrednictwem tej Witryny są chronione prawami autorskimi, a każde nieautoryzowane użycie jakichkolwiek materiałów w tej Witrynie może naruszać prawa autorskie, znak towarowy i inne prawa. Jeśli naruszysz którykolwiek z niniejszych Warunków, Twoje upoważnienie do korzystania z tej Witryny automatycznie wygasa i musisz natychmiast zniszczyć wszelkie pobrane lub wydrukowane materiały.

2 Korzystanie z oprogramowania.
Jeśli pobierasz oprogramowanie z tej Witryny („Oprogramowanie”), korzystanie z Oprogramowania podlega postanowieniom licencyjnym zawartym w Umowie licencyjnej na oprogramowanie, która jest dołączona do Oprogramowania lub jest z nim dostarczona. Nie możesz pobierać ani instalować Oprogramowania, dopóki nie przeczytasz i nie zaakceptujesz warunków Umowy licencyjnej oprogramowania.

3 Zgłoszenia użytkowników.
Inne niż dane osobowe, które omówiono poniżej, wszelkie materiały, informacje lub inne komunikaty przesyłane lub publikowane w tej Witrynie (w tym między innymi pytania dotyczące obsługi aplikacji i wiadomości e-mail) będą uważane za niepoufne i niebędące zastrzeżone („Komunikacja”). Voltech nie będzie mieć żadnych zobowiązań w odniesieniu do Komunikacji. Firma Voltech i wyznaczone przez nią osoby będą mogły swobodnie kopiować, ujawniać, rozpowszechniać, włączać i wykorzystywać w inny sposób Komunikaty oraz wszystkie dane, obrazy, dźwięki, tekst i inne elementy w nich zawarte do wszelkich celów komercyjnych lub niekomercyjnych. Zabrania się publikowania lub przesyłania do lub z tej Witryny jakichkolwiek materiałów niezgodnych z prawem, zawierających groźby, oszczerczych, zniesławiających, obscenicznych, pornograficznych lub innych, które naruszałyby jakiekolwiek prawo.

4 Dane osobowe.
Jeśli przesyłasz lub publikujesz dane osobowe (imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu itp.) na tej Witrynie, Voltech będzie się z nimi obchodzić, przetwarzać je i chronić zgodnie z praktykami prywatności Voltech.

5 Łącza do innych witryn internetowych.
Łącza do stron internetowych osób trzecich w tej Witrynie są udostępniane wyłącznie dla wygody użytkownika. Jeśli skorzystasz z tych linków, możesz opuścić tę Witrynę. Firma Voltech nie dokonała przeglądu wszystkich tych witryn stron trzecich i nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za żadną z tych witryn ani ich zawartość. W związku z tym Voltech nie popiera ani nie składa żadnych oświadczeń na ich temat ani żadnych informacji, oprogramowania lub innych produktów lub materiałów tam znalezionych, ani żadnych wyników, które można uzyskać z ich używania. Jeśli zdecydujesz się uzyskać dostęp do którejkolwiek z witryn stron trzecich, do których prowadzą łącza z tej Witryny, robisz to całkowicie na własne ryzyko.

6 Zastrzeżenie.
MATERIAŁY UDOSTĘPNIONE NA TEJ STRONIE SĄ DOSTARCZANE „TAK JAK SĄ”, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, W TYM GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. Voltech nie gwarantuje ponadto dokładności i kompletności materiałów na tej Stronie. Voltech może wprowadzać zmiany w materiałach na tej Stronie lub w produktach i cenach w nich opisanych w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Materiały na tej Stronie mogą być nieaktualne, a firma Voltech nie zobowiązuje się do aktualizacji materiałów na tej Stronie. Informacje publikowane w tej Witrynie mogą odnosić się do produktów, programów lub usług, które nie są dostępne w Twoim kraju. Skonsultuj się z lokalnym biurem lub przedstawicielem Voltech lub uzyskaj dodatkowe informacje na tej Stronie, aby uzyskać informacje dotyczące produktów, programów i usług, które mogą być dla Ciebie dostępne. Obowiązujące prawo może nie zezwalać na wyłączenie gwarancji dorozumianych, więc powyższe wyłączenie może nie mieć zastosowania do użytkownika.

7 Ograniczenie odpowiedzialności.
W ŻADNYM WYPADKU FIRMA Voltech, JEJ DOSTAWCY ANI INNE OSOBY TRZECIE WYMIENIONE NA NINIEJSZEJ STRONIE NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNE ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY (W TYM, MIĘDZY INNYMI, SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRATY ZYSKÓW, UTRATY DANYCH LUB PRZERWY W BIZNESIE) WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA, NIEMOŻNOŚCI UŻYTKOWANIA , LUB WYNIKÓW KORZYSTANIA Z TEJ WITRYNY, JAKICHKOLWIEK STRON INTERNETOWYCH, DO KTÓRYCH ZWIĄZANE JEST Z TĄ WITRYNĄ LUB MATERIAŁÓW LUB INFORMACJI ZAWARTYCH NA JAKICHKOLWIEK LUB WSZYSTKICH TAKICH STRONACH, OPARTYCH NA GWARANCJI, UMOWIE, DELIKCIE LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ TEORII PRAWNEJ ORAZ NIEZALEŻNIE OD ZAWIADOMIENIA O MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA TAKICH USZKODZEŃ. JEŚLI KORZYSTANIE Z MATERIAŁÓW LUB INFORMACJI Z NINIEJSZEJ STRONY SKUTKUJE KONIECZNOŚCIĄ SERWISOWANIA, NAPRAWY LUB POPRAWY SPRZĘTU LUB DANYCH, PONOSISZ WSZYSTKIE KOSZTY Z TYM. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO MOŻE NIE ZEZWALAĆ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE SZKÓD PRZYPADKOWYCH LUB WTÓRNYCH, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA.

8 Procedura zgłaszania roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich.
Roszczenia można składać na piśmie w naszym głównym biurze w Wielkiej Brytanii

9 Obowiązujące przepisy.
Voltech administruje tą Witryną ze swoich biur w Wielkiej Brytanii. Wszelkie roszczenia lub umowy zawarte w tej Witrynie podlegają pod każdym względem prawu angielskiemu i zgodnie z nim, a Klient niniejszym poddaje się niewyłącznej jurysdykcji sądów angielskich

10 Ogólne.
Voltech może zmienić niniejsze Warunki w dowolnym momencie, aktualizując ten wpis. Powinieneś od czasu do czasu odwiedzać tę stronę, aby przejrzeć aktualne Warunki, ponieważ są one dla Ciebie wiążące. Niektóre postanowienia niniejszych Warunków mogą zostać zastąpione wyraźnie wskazanymi uwagami prawnymi lub warunkami znajdującymi się na określonych stronach tej witryny, takich jak inna jurysdykcja.